Polityka
Prywatności

Postanowienia Ogólne

 1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników korzystających z usług oferowanych przez serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.goscinnydom.com, zwany dalej Serwisem.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas składania zamówienia usług jest firma Studio Sport Jerzy Karakuła, z siedzibą: ul. Konfederatów Barskich 40, 33-383 Tylicz, zwana dalej Administratorem.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury oraz zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty,
  – zbierane w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  – przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane,
  – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
  6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
  – udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  – przyjęcia rezerwacji usług,
  – realizacji usług świadczonych przez Administratora,
  – marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli użytkownik Serwisu wyraził na to zgodę w procesie rezerwacji lub podczas składania zapytania przez formularz kontaktowy.
  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
  8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
  9. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej, użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu.
  10. Każdy użytkownik Serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora.
  11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
  12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.